آهنگهاي ايران

PERSIAN/IRANIAN  MUSIC

ARRANGED AND PLAYED BY G&H KHORASSANI

^PAGE 1     PAGE 2     PAGE 3     PAGE 4     PIANO   PAGE  7

 

PAGE 5

FIKRAT AMIROV: SHOOR  "part1"

فكرت اميرف : شور  قسمت اول

 

FIKRAT AMIROV: SHOOR  "part2"

فكرت اميرف: شور  قسمت دوم

FIKRAT AMIROV: SHOOR  "part3"

 

 

 

 

 

AZARI GARMON AND PIANO DANCE NO.1

گارمون و پيانو  رقص آذري شماره 1

 

 
                AZARI GARMON AND PIANO DANCE NO.2         

گارمون و پيانو  رقص آذري شماره 2

 

 

 

AZARI GARMON AND PIANO DANCE NO.3

گارمون و پيانو  رقص آذري شماره 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 1     PAGE 2     PAGE 3     PAGE 4     PIANO   PAGE  7

 

 

Info@iranian-music.de

 

 

 

kostenlose counter @ counter-kostenlos.net
 
 
 

FIKRAT AMIROV: SHOOR  "part1"